Zamówienia powyżej 130 000 zł

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 złotych

Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej produktów leczniczych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2024

Termin składania ofert 18.06.2024 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu 09_ZP_2024

Specyfikacja Warunków Zamówienia 09_ZP_2024

Załącznik Nr 1 do SWZ 09_ZP_2024

Załącznik Nr 2 do SWZ – 09_ZP_2024

Załącznik Nr 3 do SWZ 09_ZP_2024 - JEDZ dostępny na platformie e-Zamówienia

Załącznik Nr 3a do SWZ 09_ZP_2024

Załącznik Nr 3b 09_ZP_2024

Załącznik Nr 4 do SWZ 09_ZP_2024

Załącznik Nr 5 do SWZ 09_ZP_2024

Wykonanie robót budowlanych pn. „Prace dostosowawcze III piętra budynku głównego SPZOZ w Proszowicach na potrzeby Oddziału Pulmonologii”

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2024

Termin składania ofert 09.02.2024 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu 01_ZP_2024

Specyfikacja warunków zamówienia 01_ZP_2024

Załącznik Nr 1 do SWZ 01_ZP_2024

Załącznik Nr 2 do SWZ – 01_ZP_2024 OPZ

KONCEPCJA III PIĘTRO

PRZEDMIAR – DOSTOSOWANIE III PIĘTRA

Załącznik Nr 3a 3b SWZ 01_ZP_2024

Załącznik Nr 3c do SWZ 01_ZP_2024

Załącznik Nr 4 wykaz robót 01_ZP_2024

Załącznik Nr 5 wykaz osób 01_ZP_2024

Załącznik Nr 6 do SWZ 01_ZP_2024

Załącznik Nr 7 oświadczenie 01_ZP_2024

Informacja o kwocie 01_ZP_2024

Zawiadomienie o wyborze 01_ZP_2024

Sprostowanie – Zawiadomienie o wyborze 01_ZP_2024

STWiOR dostępna na Platformie e-Zamówienia

Skip to content