Parking

SP ZOZ Proszowice

Parking

Regulamin z dnia 01.12.2020 r. w sprawie organizacji wjazdów i parkowania na terenie SP ZOZ
w Proszowicach

1.Postanowienia ogólne:

 

1.1.Parking czynny jest całodobowo.
1.2. Opłaty za wjazd na teren szpitala pobierane są w godzinach od 6:00 do 22:00.
1.3. Parking ma status parkingu płatnego, niestrzeżonego.
1.4. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów oraz rzeczy w nich pozostawionych.
1.5. Na terenie szpitala obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym.
1.6. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.

 

2. Odpłatność za parkowanie, ilość miejsc parkingowych, zwolnienie z opłat, przepustki samochodowe:

 

2.1. Osoby, które wjeżdżają na teren szpitala zobowiązane są do uiszczenia:
2.1.1. Opłaty za wjazd na parking w wysokości- 7 zł
       2.1.2. Opłata za postój powyżej 5 godzin do 24 godzin- dodatkowo 7 zł
       2.1.3. Opłata za postój powyżej 24 godzin- za każdą rozpoczętą dobę- 20 zł
2.2. Pracownicy Szpitala korzystający z parkingu zobowiązani są do wnoszenia opłaty parkingowej zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach z dnia 14 stycznia 2020 r.
2.3. Parking obejmuje 162 stanowiska na terenie szpitala oraz 7 stanowisk przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
2.4. Parking posiada bezpłatne miejsca postojowe dla:
2.4.1. Pojazdów osób niepełnosprawnych (7 miejsc),
2.4.2. Pojazdów TAXI (1 miejsce).
2.5. Parking posiada wydzielone miejsca postojowe dla pojazdów Dyrekcji i Ordynatorów Oddziałów.
2.6. Do pobierania opłat za wjazd na teren szpitala oraz parkowanie pojazdów, pilnowanie porządku i prawidłowego funkcjonowania parkingu wyznacza się portierów szpitalnych.

2.7. Z uiszczania opłat wspomnianych w punkcie 2.1. zwolnione są:
2.7.1. osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych wydaną na podstawie art.8 Ustawy z dn. 20.06.1997 r. z późniejszymi zmianami Prawo o ruchu drogowym, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25.06.2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych,
2.7.2. goście zaproszeni przez Dyrekcję,
2.7.3. zaopatrzenie dostarczające towary na podstawie podpisanej umowy,
2.7.4. odbiorcy odpadów na podstawie umowy,
2.7.5. kurierzy,
2.7.6. pojazdy uprzywilejowane,
2.7.7. karawany,
2.7.8. pojazdy taxi,
2.7.9. serwisy medyczne i techniczne,
2.7.10. osoby posiadające przepustki samochodowe wydane przez Sekcje Administracyjno- Techniczną .

2.8. Przepustki samochodowe uprawniające do nieograniczonych wjazdów na teren szpitala wydawane są w Sekcji Administracyjno- Technicznej, po uprzednim uiszczeniu jednorazowej opłaty w wysokości 10 zł w kasie Szpitala (I piętro). Przepustki wydawane są dla:
2.8.1. dzierżawców i najemców pomieszczeń szpitalnych,
2.8.2. pracowników szpitala.
2.8.2.1. Przepustka samochodowa ważna jest tylko w okresie zatrudnienia pracownika i obliguje go do wnoszenia comiesięcznej opłaty zgodnie z pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.

 

3. Uprawnienia:

 

3.1.Odmawia się wpuszczenia na teren szpitala pojazdów, z których wycieka paliwo lub inne płyny.
3.2. Pojazdy zaparkowane w sposób nieprawidłowy i powodujące zagrożenie bezpieczeństwa będą usuwane z terenu szpitala (a kosztami związanymi z usunięciem pojazdu obciążony zostanie jego właściciel) lub karane mandatami przez odpowiednie służby,
3.3. Na terenie Szpitala zabronione jest dokonywanie napraw, tankowanie paliwa, wymiana płynów oraz mycie pojazdów.
3.4. Osoby posiadające przepustki samochodowe w przypadku zaprzestania korzystania z wjazdu zobowiązani są niezwłocznie do ich zwrotu do Sekcji Administracyjno- Technicznej.
3.5. Ze wszystkich miejsc parkingowych mogą korzystać zarówno pacjenci jak i personel szpitalny, najemcy, dzierżawcy, zastrzeżeniem pkt. 2.5.

 

4. Obowiązki klientów:

 

4.1. Wjeżdżając na teren szpitala należy obowiązkowo:
4.1.1. Zatrzymać się przed szlabanem drogowym obok budynku portierni,
4.1.2. Uiścić opłatę w określonej wysokości lub okazać dokument zwalniający z opłaty.
4.2. Parkowanie pojazdów może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
4.3. Zabrania się stwarzania jakichkolwiek utrudnień dla innych pojazdów.
4.4. Zabrania się pozostawiania pojazdów z włączonym silnikiem i nieodpowiednio zabezpieczonych przed przypadkowym uruchomieniem lub stoczeniem z miejsca parkingowego.
4.5. Stosować się do poleceń portierów szpitalnych.

 

5. Postanowienia końcowe:

 

5.1. Wjazd na teren szpitala jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
5.2. Cennik jest do wglądu u obsługi parkingu oraz musi być wywieszony w widocznym miejscu na parkingu.
5.3. Wszelkiego rodzaju reklamacje należy składać na piśmie do Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Skip to content