Zasady odwiedzin

SP ZOZ Proszowice

Zasady odwiedzin

Odwiedziny Pacjentów w SP ZOZ w Proszowicach odbywają się we wszystkie dni tygodnia.

 

Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są jednak od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa Pacjent.

 

W uzasadnionych przypadkach (np. izolacja pacjenta, wzmożony nadzór) odwiedziny mogą zostać ograniczone i mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

 

 Odwiedziny w Szpitalu odbywają się za zgodą pacjenta. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

 

Ze względów organizacyjnych należy unikać odwiedzin w czasie wizyt lekarskich, badań, czynności leczniczo-pielęgnacyjnych i posiłków.

 

Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zakazu:

 

 • przynoszenia artykułów spożywczych zabronionych przez personel medyczny,
 • spożywania i dostarczania pacjentowi napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,
 • palenia wyrobów tytoniowych na terenie Szpitala,
 • przynoszenia materiałów i substancjiniebezpiecznych, łatwopalnych, trujących, wybuchowych, żrących itp.
 • przynoszenia pacjentom kwiatów,
 • handlu obnośnego,
 • wprowadzania zwierząt na teren Szpitala,
 • siadania na łózkach pacjentów,
 • filmowania i fotografowania osób przebywających w Szpitalu bez ich zgody.

 

Osoby odwiedzające są zobowiązane do:

 

 • podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego,
 • pozostawienia w szatni okrycia wierzchniego,
 • dezynfekcji rąk przed kontaktem  z pacjentem i po odwiedzinach,
 • szanowania mienia szpitalnego,
 • okazywania szacunku dla praw innych pacjentów i odwiedzających oraz godności osobistej personelu Szpitala.

 

Obowiązuje zakaz odwiedzin:

 

 • Osób pozostających pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnych środków,
 • osób z objawami chorób zaraźliwych np. z objawami infekcji dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, skóry.

Jeżeli zachowanie osoby sprawującej opiekę zagraża bezpieczeństwu pacjentów lub personelu Szpitala lekarz ma prawo i obowiązek prosić o pomoc Policję, uprzedzając o takiej konieczności daną osobę wraz z podaniem uzasadnienia swojej decyzji.

Za przedmioty pozostawione w sali chorych i zaginione, a także za przedmioty wartościowe należące do osób odwiedzających Szpital nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a także ze względu na możliwości organizacyjne Szpitala, odwiedziny pacjentów mogą zostać ograniczone.

W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą zasad odwiedzin (zakłócenia spokoju, porządku szpitalnego lub samodzielnej ingerencji w proces leczniczy/terapeutyczny) w uzasadnionych dobrem pacjenta lub dobrem Szpitala sytuacjach, lekarz może ograniczyć możliwość wizyt przez taką osobę.

Skip to content