Ośrodki Zdrowia (POZ)

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA DO LEKARZY POZ (kliknij tutaj): E-Rejestracja

Informacja dla pacjentów POZ – standard organizacyjny teleporad

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowane są w naszym podmiocie  bezpłatnie w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza i/lub  pielęgniarki i/lub położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru, a także uczniom objętym opieką przez pielęgniarki medycyny szkolnej.

Aby skorzystać ze świadczeń POZ należy złożyć wypełnioną deklaracje, która dostępna jest  w Rejestracji placówki, na stronie internetowej (poniżej w zakładce Pliki do pobrania) lub można złożyć ją przez Internetowe Konto Pacjenta. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja. W zakresie świadczeń gwarantowanych Podstawowej Opieki Zdrowotnej  porady udzielane są pacjentom ambulatoryjnie lub w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi w domu pacjenta zgodnie z harmonogramem pracy naszych poradni.

Poradnie zapewniają również możliwość uzyskania przez pacjenta świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, tzw. teleporady (poprzez telefon lub łącza internetowe tj. WhatsApp).  Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub poprzez e-rejestrację. Opieka nad pacjentami zapewniona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
W przypadkach uzasadnionych medycznie świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.
W schorzeniach przewlekłych, w przypadkach stanowiących kontynuację leczenia oraz w sytuacjach, gdy wizyta w poradni nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej (np. wynika z potrzeby powtórzenie leków), świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na urlopie, w delegacji lub podczas wizyty u rodziny), ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego (niż wybrany w deklaracji) świadczeniodawcy POZ mającego podpisaną umowę z NFZ.

Zakres opieki sprawowanej przez Lekarza POZ

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują m.in.:

 • badania i porady lekarskie,
 • szczepienia ochronne,
 • badania bilansowe i przesiewowe,
 • bezpłatne badania diagnostyczne– decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz. Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ. Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię oraz tomografię komputerową płuc. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolną placówkę medyczną wykonującą ww. badania.
 • transport sanitarny– w razie konieczności przewiezienia pacjenta ( z dysfunkcją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne,
 • skierowania do poradni specjalistycznych i do szpitala,
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ,
 • opieka nad rodziną, matką, dzieckiem,
 • zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta.W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską np. iniekcje, EKG, pomiar CTK, pomiar poziomu glukozy, Holter EKG i Holter RR, pobór materiałów do badań laboratoryjnych. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.
 • skierowania do opieki długoterminowej,
 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • profilaktyka i promocja zdrowia,
 • recepty na leki.

Lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarza specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.

 • orzeczenia i zaświadczenia lekarskiewydawane na życzenie ubezpieczonego (jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego).
 • współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi.

Opieka koordynowana w POZ

Opieka koordynowana daje wiele możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ może zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty. Leczenie jest oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

Opieka koordynowana jest dla pacjentów ze schorzeniami z zakresu:

 • kardiologii
 • diabetologii
 • chorób płuc
 • chorób nerek

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ poszerza listę badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o:

 • EKG wysiłkowe
 • Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
 • Holter ciśnieniowy (RR)
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
 • ECHO serca.

Poszerzenie katalogu badań w POZ skraca czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwala na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia. Nowym rozwiązaniem, jest możliwość konsultowania stanu zdrowia pacjenta przez lekarza POZ z lekarzem specjalistą. Konsultacje lekarskie są prowadzone również zdalnie. Bezpośrednie omówienie wyników badań pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, wpływa na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo pacjenta.

Zakres opieki sprawowanej przez Pielęgniarkę POZ

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje (zgodnie z obowiązującym zakresem zadań) zlecenia na zabiegi
i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. Zajmuje się także:

 • organizowaniem i prowadzeniem działalności zapobiegawczo- leczniczo- diagnostycznej,
 • wykonywaniem zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych wynikających z planu leczenia na pisemne zlecenie lekarza, również w domu pacjenta,
 • świadczeniami profilaktycznymi,
 • profilaktyką i promocją zdrowia.
 • współdziałaniem w sprawowaniu opieki nad rodziną z innymi podmiotami.

Opieka pielęgniarska i położnicza nad ubezpieczonymi realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Zakres opieki sprawowanej przez Położną POZ

Położna sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem.

Opieka nad kobietą w ciąży

Położna prowadzi także edukację kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowuje kobiety do porodu, także do porodu rodzinnego. Począwszy od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, położna prowadzi edukację przedporodową z częstotliwością nie większą niż:

 • 1 raz w tygodniu w okresie od 21. do 31. tygodnia ciąży,
 • 2 razy w tygodniu w okresie od 32. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania

Opieka nad matką i noworodkiem

Po porodzie położna opiekuje się kobietą i noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Położna zobowiązana jest do co najmniej 4 a maksymalnie 6 wizyt patronażowych w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych, a w przypadku ciąży wysokiego ryzyka z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu do co najmniej 4 a maksymalnie 9 wizyt patronażowych w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych. Pierwsza wizyta odbywa się w ciągu 48 godzin od powrotu matki z dzieckiem ze szpitala do domu.

W ramach wizyt patronażowych położna POZ powinna w szczególności przeprowadzić:

 • postępowanie umożliwiające tworzenie więzi matki z dzieckiem i prawidłowe rozpoczęcie karmienia piersią, pomiary masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej, profilaktykę zakażeń przedniego odcinka oka,
 • obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów,
 • ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia,
 • wykrywanie objawów patologicznych,
 • ocenę relacji rodziny z noworodkiem,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samokontroli,
 • promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców,
 • identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie,
 • formułowanie diagnozy i ustalenie hierarchii podejmowanych działań.

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

Opieka położnej nad kobietą po operacji

Położna opiekuje się także kobietami po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej. Skierowanie na podstawie którego położna obejmuje pacjentkę opieką wydaje lekarz z oddziału, na którym była operowana albo karty informacyjnej z leczenia szpitalnego wydanej po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej.

Promocja zdrowia i profilaktyka

W zakresie działalności profilaktycznej, oprócz edukacji przedporodowej, do zadań położnej należą:

 • edukacja w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety,
 • poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia,
 • poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią,
 • kształtowanie postaw rodzicielskich,
 • edukacja i udzielanie porad w zakresie powrotu do płodności po porodzie, metod regulacji płodności,
 • profilaktyka chorób ginekologicznych i patologii położniczych,
 • edukacja kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego – położne powinny przypominać pacjentkom o badaniach profilaktycznych: mammografii i cytologii,
 • edukacja w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową,
 • profilaktyka chorób wieku rozwojowego,
 • edukacja w zakresie szczepień ochronnych.

Opieka położnicza nad ubezpieczonymi realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, w pozostałych przypadkach – w terminie uzgodnionym z pacjentem. Świadczenia realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania są wykonywane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną

Pielęgniarka szkolna obejmuje profilaktyczną opieką dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 roku życia (wg rocznika od klasy 0 do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej). Pielęgniarka szkolna nie zapewnia opieki przez cały czas trwania zajęć lekcyjnych w szkole. Jest obecna w gabinecie od poniedziałku do piątku w wymiarze czasu proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz z uwzględnieniem planu lekcji. Szkoły objęte opieką pielęgniarek medycyny szkolnej SP ZOZ w Proszowicach:

 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Biórkowie Wielkim
  Biórków Wielki 111, 32-104 Koniusza
 2. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Szymachy w Glewcu
  Glewiec 2, 32-104 Koniusza
 3. Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
  Szkolna 1, 32-010 Goszcza
 4. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach
  Tadeusza Kościuszki 95, 32-010 Goszyce
 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach
  Szkolna 11, 32-010 Łuczyce
 6. Szkoła Podstawowa w Maciejowicach
  Maciejowice 25, 32-010 Kocmyrzów – Luborzyca

   

Pielęgniarka szkolna – zakres działań, m.in.:

 • zbiera informacje na temat stanu zdrowia oraz rozwoju uczniów
 • wykonuje i interpretuje testy przesiewowe u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych
 • kieruje postępowaniem przesiewowym oraz opiekuje się uczniami z dodatnimi wynikami testów
 • prowadzi profilaktykę fluorkową u dzieci klas I–VI szkoły podstawowej, która polega na grupowym szczotkowaniu zębów preparatami fluorkowymi
 • udziela porad uczniom z problemami zdrowotnymi
 • zajmuje się edukacją na temat zdrowia jamy ustnej
 • sprawuje opiekę nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
 • udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach, urazach i zatruciach
 • doradza dyrektorowi szkoły na temat stanu sanitarnego placówki, bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków
 • bierze udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej w szkole
 • przygotowuje zapotrzebowanie na leki oraz materiały opatrunkowe znajdujące się
  w apteczce szkolnej.

Transport sanitarny

Ubezpieczonym w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje transport sanitarny, w tym także tzw. transport „daleki”. Świadczenia te udzielane są w oparciu o zlecenie wystawione przez lekarza POZ. Transport sanitarny zapewniany jest pacjentom od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pacjentowi przysługuje przejazd do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego pomocy we właściwym zakresie i z powrotem. W przypadkach, gdy pacjent musi być przewieziony do placówki, która nie jest najbliższa poradni POZ – koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższymi docelowym pokrywa ubezpieczony.

Transport sanitarny ,,daleki” w POZ przysługuje pacjentom, gdy z przyczyn losowych, niewynikających z ich wyboru, korzystali z leczenia poza granicami kraju – przewóz odbywa się wówczas od granicy kraju do miejsca zamieszkania – lub gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi muszą korzystać ze świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej na terenie innego powiatu. Zgodę na transport „daleki” wydaje dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ na wniosek pacjenta, jego rodziny lub prawnego opiekuna. Wniosek musi być złożony w uzgodnieniu z lekarzem POZ.

Skip to content