Prawa Pacjenta

SP ZOZ Proszowice

Prawa Pacjenta

Pragniemy zapewnić każdemu pacjentowi kompleksową opiekę zdrowotną na wysokim poziomie. Doskonalimy jakość usług medycznych oraz dbamy o dobrą komunikację z pacjentami. Dbałość o jakość opieki opieki zdrowotnej jest niezbędną inwestycją.

 

Prawa pacjenta reguluje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Tekst ustawy dostępny jest np. na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: www.rpp.gov.pl oraz na Stanowisku Pracy ds. Praw Pacjenta.

 

Prawa i Obowiązki pacjenta oraz Karta praw pacjenta w wersji drukowanej są dostępne w dyżurkach pielęgniarskich Oddziałów, w Recepcji Izby Przyjęć , w Rejestracji do Przychodni oraz na Stanowisku Pracy ds. Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Informujemy, że skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpatrzenia

 

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, Szpital wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa; jeżeli uzna, że prawa te zostały naruszone, może zwrócić się z interwencją do:

  • pisemnie poprzez wysłanie skargi drogą pocztową na adres siedziby Szpitala lub osobiste złożenie skargi na piśmie w Kancelarii Szpitala (od poniedziałku do piątku w godz.7:30-14:30)
  • poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres skrzynki poczty elektronicznej Pełnomocnika ds. Pacjenta
  • poprzez wysłanie skargi na numer faxu: 12 386 14 00
  • ustnie:
    – poprzez rozmowę z osobą zatrudnioną na Stanowisku Pełnomocnika Praw Pacjenta w siedzibie Szpitala-Dział Kadr i Organizacji lub telefonicznie pod nr 12 386 51 41 (od poniedziałku do piątku w godz. 12:30 -14:30)
    – poprzez bezpośrednie przedstawienie tematu skargi w rozmowie z Dyrektorem Szpitala/ Dyrektorem ds. Lecznictwa w Kancelarii Szpitala ( każdy wtorek między 12: 00 -13:30)
    – poprzez osobista rozmowę z Ordynatorem/Kierownikiem danego Oddziału/Poradni lub bezpośredniego przełożonego danej komórki organizacyjnej

 

lub złożyć skargę do:

 

Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie
ul. Wadowicka 8W30-415 Kraków, Obsługa Ubezpieczonych poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek, środa, czwartek: 8.00 -16.00 piątek: 8.00-15.00
Telefoniczna Informacja Pacjenta 800 190590
Za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dsiw@nfz-kraków.pl

 

Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie?Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska46, 01-171 Warszawa
Bezpłatna infolinia: 0 800 190 590 lub tel. 22 532 82 50 faks: 22 532 82 31
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
przez ePUAP (adres skrzynki ePUAP:/RzPP/skrytka)

 

Kancelarii Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków tel. 12 619 17 17; 12 619 17 25
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
ul. Szlak 61, 31-153 Kraków

 

Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 12 448 10 22 (sekretariat), 12 448 10 21, fax. 12 448 10 01
e-mail: zdarzenia.medyczne@malopolska.uw.gov.pl

Skip to content