Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Szpital w Proszowicach

p.o. Kierującego Oddziałem
lek. med. Agata Pilszak
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Szpital w Proszowicach

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Aleksandra Karbowniczek Specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zlokalizowany jest na I piętrze budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego.

Do placówki przyjmowani są Pacjenci z zakończonym leczeniem przyczynowym, zazwyczaj z przewlekłą niewydolnością oddechową niewymagający hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej wentylacji mechanicznej przy pomocy respiratora. Osoby z założoną rurką tracheotomijną i najczęściej gastrostomią (PEG), żywieni dietą przemysłową.

Pacjenci będą mieli zapewnioną profesjonalną opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną i opiekuńczą.

Zakład funkcjonuje w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, co oznacza, że osoby ubezpieczone nie płacą za świadczenia udzielane w placówce, jedyną opłatą jest koszt wyżywienia i zakwaterowania, który nie przekracza 70% miesięcznego dochodu pacjenta. Rodzina chorego nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Dysponujemy małymi, kameralnymi, 2-osobowymi salami chorych, z własnym węzłem sanitarnym. Oddział wyposażony jest w sprzęt leczniczy i pielęgnacyjny, między innymi: respiratory, kardiomonitory, ssaki elektryczne, łóżka z regulacją wysokości, materace przeciwodleżynowe, defibrylator, pompy żywieniowe, pompy infuzyjne, sprzęt rehabilitacyjny, podnośnik do przenoszenia chorych, wózek- wannę do kąpieli chorych leżących.

Dokumenty wymagane do przyjęcia pacjenta:

 1. Wniosek o wydanie skierowania,
 2. Skierowanie do Zakładu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  z dołączonym wywiadem pielęgniarskim oraz zaświadczeniem lekarskim (wzór określony w załącznikach nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych
  i pielęgnacyjno- opiekuńczych  Dz.U. z 2012 r. poz. 731).
 3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (np. aktualna decyzja ZUS/KRUS, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach
  z zakładu pracy, itp.),
 4. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu wg Skali Barthel, wypełniona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego (wzór określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych
  i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej  t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1658).
 5. Kserokopia dowodu osobistego świadczeniobiorcy.
 6. Karta kwalifikacji pacjentów do przewlekłej wentylacji w warunkach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (wzór określony w załączniku nr 4 do Regulaminu).
 7. Ocena stanu świadomości pacjenta wg skali GLASGOW
 8. Karta ubezpieczenia zdrowotnego lub decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, chyba że prawo to zostanie wykazane w inny przewidziany przepisami sposób.
 9. Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej, dotyczącej świadczeniobiorcy,
  w tym karta leczenia szpitalnego.
 10. Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego u osób z zaburzeniami połykania lub brakiem możliwości karmienia doustnego.
 11. Oświadczenie o dokonania rozliczeń finansowych ? opłaty za pobyt w ZOL
  i przekazywania jej na rachunek bankowy ZOZ w Proszowicach oraz wskazanie opiekuna świadczeniobiorcy do odbioru przez niego środków finansowych nie stanowiących opłaty za pobyt w ZOL
 12. Ewentualnie orzeczenie Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zgodzie na umieszczenie zleceniobiorcy w Zakładzie Opieki stacjonarnej dla Dorosłych Wentylowanych Mechanicznie.

Dokumenty doi pobrania:

Skip to content