WYDAWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Dokumentacja medyczna wydawana jest wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku Pacjenta. Formularz wniosku można złożyć:

 • osobiście w Punkcie na II piętrze budynku głównego, obok Poradni Ginekologiczno-Położniczej
  Poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00-12:00,
 • drogą tradycyjnej korespondencji pocztowej,
 • elektronicznie wysyłając wniosek na adres: dokumentacja@spzoz.proszowice.pl

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 27 ww. ustawy dokumentacja medyczna wydawana jest w formie wyciągu, kopii lub wydruku oraz w przypadku badań diagnostyki obrazowej na elektronicznych nośnikach danych.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej, wnioskowanej po raz pierwszy przez Pacjenta lub reprezentującego przedstawiciela ustawowego, zgodnie z art. 28 ww. ustawy , szpital nie pobiera opłat. W przypadku wysyłki dokumentacji drogą pocztową opłata jest pobierana tylko i wyłącznie za przesyłkę.

Ponadto bezpłatnie udostępnia się dokumentację medyczną w postępowaniach przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz w przypadkach udostępniania dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Każda kolejna kopia dokumentacji wymaga opłaty 0,49 zł za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej sporządzonej w SP ZOZ w Proszowicach.
Stawka wyliczona została na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2023r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2023r.

Czas oczekiwania:

 • na kopię dokumentacji w formie papierowej:
  • odbiór osobisty – 7 dni roboczych (w Punkcie na II piętrze budynku głównego, obok Poradni Ginekologiczno-Położniczej – poniedziałek, środa, piątek do piątku w godz. 8:00-12:00,)
  • wysyłka pocztą – 4 dni robocze
 • na kopię dokumentacji w w postaci elektronicznej (wysyłka na adres email) – 4 dni robocze.

Kontakt:
tel. (12) 386-52-59
e-mail: dokumentacja@spzoz.proszowice.pl