WYDAWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Dokumentacja medyczna wydawana jest wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku Pacjenta. Formularz wniosku można złożyć:

  • osobiście w Punkcie Ksero ? Parter Główny Budynek Szpitala
    codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:35-15:00,
  • drogą tradycyjnej korespondencji pocztowej,
  • elektronicznie wysyłając wniosek na adres: dokumentacja@spzoz.proszowice.pl

Karta udostępniania dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 27 ww. ustawy dokumentacja medyczna wydawana jest w formie wyciągu, kopii lub wydruku oraz w przypadku badań diagnostyki obrazowej na elektronicznych nośnikach danych.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej, wnioskowanej po raz pierwszy przez Pacjenta lub reprezentującego przedstawiciela ustawowego, zgodnie z art. 28 ww. ustawy , szpital nie pobiera opłat.

Ponadto bezpłatnie udostępnia się dokumentację medyczną w postępowaniach przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz w przypadkach udostępniania dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Każda kolejna kopia dokumentacji wymaga opłaty 0,47 zł za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej.
Stawka wyliczona została na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022r.

Kontakt:
tel. (12) 386-51-05
e-mail: dokumentacja@spzoz.proszowice.pl