Modernizacja i przebudowa oddziałów w budynku głównym Szpitala

W marcu 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe pn. „Modernizacja i przebudowa Oddziałów znajdujących się na I, II, III, IV piętrze Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym” mające na celu wyłonienie głównego wykonawcy modernizacji. W maju 2021 r. spośród 11 złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy P.P.H. BUDMEX z Nowego Sącza. Umowa została podpisana na kwotę 9 548 081,86 zł.

Kwota dofinansowania tej inwestycji w ramach „Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020” to 6 500 000,00 zł (25% wkładu własnego – 1 625 000,00 zł).

Inwestycja miała na celu wykonanie prac budowlanych, wymianę wszystkich instalacji wod.-kan., CO, instalacji elektrycznych, oświetlenia awaryjnego, systemu przyzywowego, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, instalacji paneli gazów medycznych i kolumn anestezjologicznych, montaż wykładzin posadzkowych, a także montaż wyposażenia sanitarnego oraz elektrycznego. W trakcie wykonywania inwestycji wynikły prace dodatkowe takie jak m.in. wykonanie wentylacji mechanicznej w łazienkach przy salach chorych, wykonanie dodatkowej instalacji okablowania pętli dozorowych systemu SAP, montaż i podłączenie dodatkowej rozdzielnicy, wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej w kondygnacji podziemnej. Spowodowało to dodatkowe koszty na łączną kwotę 753 789,99 zł.

W związku z modernizacją szpitala, w celu unowocześnienia i wyposażenia szpitala został zrealizowany przetarg dot. dostawy łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych.
W ramach inwestycji zostało zakupionych 99 łóżek i 109 szafek przyłóżkowych. Najkorzystniejszą ofertę na wszystkie pakiety złożyła firma Famed Żywiec Sp. z o. o. Łączna wartość zamówienia to 778 748,04 zł.

Skip to content