Sytuacja finansowa w SPZOZ

Dyrekcja SPZOZ w Proszowicach informuje o osiągniętych wynikach za 2023 rok. Sytuacja finansowa szpitala uległa zasadniczej poprawie w stosunku do lat poprzednich i daje perspektywę dalszego rozwoju.

Bardziej szczegółowe informacje opublikujemy po badaniu bilansu przez biegłego rewidenta.

Zaprezentowany wykres prezentuje zmiany poziomu przychodów ze sprzedaży usług medycznych w SPZOZ w Proszowicach w latach 2018-2023:

 W roku 2023 Szpital osiągnął wartość sprzedaży usług medycznych w wysokości 110,2 mln złotych. Oznacza to DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY w stosunku do roku poprzedniego i prawie podwojenie w stosunku do roku 2020.

Prezentujemy dla Państwa także rentowność w SPZOZ w Proszowicach w latach 2018-2023:

Szpital w Proszowicach osiągnął za 2023 rok po raz pierwszy w ostatnim okresie pięciu lat dodatni wynik na różnicy między amortyzacją i stratą. Oznacza to że po raz pierwszy od co najmniej 5 lat szpital w Proszowicach uzyskał stabilizację finansową. STABILIZACJA FINANSOWA oznacza, że szpital jest zdolny do pokrywania swoich długów z bieżących wpływów i generuje nadwyżkę na spłatę długów z lat poprzednich. Zważywszy na tendencję z lat ubiegłych, WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2023 JEST REWELACYJNY.

Dziękujemy wszystkim pracownikom szpitala, że się do tego przyczynili, jak również Zarządowi Powiatu Proszowickiego, radnym , Radzie Powiatu za to że wspierali nas i umożliwili nam tak efektywne działanie.

Dyrektor –  mgr MBA UCLan Zbigniew Torbus

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – dr n. med.Witold Mierniczek

Naczelna Pielęgniarka – mgr Bożena Knap

Pracownicy SPZOZ w Proszowicach

Skip to content