JAK ZAPISAĆ SIĘ DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ?

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31
od 08:00 do 19:30, od poniedziałku do piątku

Odrębne rejestracje:

Rejestracja do Poradni dla Kobiet: 12 386 52 25, od poniedziałku do piątku: 12.00 – 14.30 (czwartek: 12.30 – 14.30)

Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego: 12 386 51 91, w godzinach pracy poradni

Rejestracja do Pracowni USG, RTG, Tomografii Komputerowej: 12 386 51 49, od poniedziałku do piątku: 13.00 – 16.00

Drogą elektroniczną (z wyjątkiem Poradni Zdrowia Psychicznego)

czytaj: Zasady Rejestracji Elektronicznej

Osobiście od godz. 7:00 do godz. 20:30, od poniedziałku do piątku w głównym budynku,
na parterze


Zgłaszając się do rejestracji do poradni specjalistycznej, pacjent powinien przedstawić:
 – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń,
 – ważne skierowanie.


Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań  diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia!


Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia specjalistycznego, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący pacjenta (powinno zostać wydane pacjentowi wraz wypisem ze szpitala lub dołączone do karty informacyjnej).


Należy pamiętać, że na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie!


Skierowanie nie jest potrzebne do lekarzy specjalistów:
ginekologa i położnika, onkologa oraz do psychiatry.

 

PACJENCI, KTÓRZY POSIADAJĄ PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POZA KOLEJNOŚCIĄ (na podstawie art. 24 i 47c):

 1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 1. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 2. kobiety w ciąży,
 3. osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 4. osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby,
 5. inwalidzi wojenni i wojskowi,
 6. żołnierze zastępczej służby wojskowej,
 7. cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 8. kombatanci,
 9. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 10. osoby deportowane do pracy przymusowej,
 11. uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 12. weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 13. dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974 i 2280),
 14. żołnierze zawodowi, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych,
 15.  żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, o których mowa
  w art. 325 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
  w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych,
 16. osoby, które legitymują się zaświadczeniem, o którym mowa w art. 67zb ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres wskazany w tym zaświadczeniu, nie dłużej niż 5 lat od dnia wydania zaświadczenia.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mają:

 • Dawcy Przeszczepu (na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r., poz. 793)).

PACJENCI, KTÓRZY NIE MUSZĄ PRZEDSTAWIAĆ SKIEROWANIA:

Skierowanie do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych nie jest wymagane (na podstawie art. 57 ust. 2) dla:

 1. osób chorych na gruźlicę,
 2. osób zakażonych wirusem HIV,
 3. w zakresie leczenia uzależnień: a) dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia, b) dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną,
 4. do świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży,
 5. inwalidów wojennych i wojskowych,
 6. osób represjonowanych,
 7. kombatantów,
 8. działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 9. cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 10. uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 11. weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 12. świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.  
 13. świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 14. pacjentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 15. osób deportowanych do pracy przymusowej.

KTO MOŻE WYSTAWIĆ SKIEROWANIE?

 • Skierowanie wystawia:
  na badania diagnostyczne, świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenie uzdrowiskowe, rehabilitację leczniczą, opiekę długoterminową ? lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ;

  Jeżeli pacjent objęty opieką specjalisty wymaga wykonania niezbędnych, dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza
  specjalisty, do którego pacjent ma prawo zgłosić się bez skierowania.
  Lekarz POZ, kierujący pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

WAŻNOŚĆ SKIEROWANIA

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.
Wyjątkami są:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które jest ważne 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia,
 • skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną, traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

ZASADY REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ

1. Wyślij email na adres e-mail: rejestracja@spzoz.proszowice.pl, jeżeli chcesz zarejestrować się do:

 • Poradni Kardiologicznej
 • Poradni Diabetologicznej
 • Poradni Neurologicznej
 • Poradni Laryngologicznej
 • Poradni Chirurgicznej Ogólnej
 • Poradni Chirurgii Dziecięcej
 • Poradni Okulistycznej
 • Poradni Reumatologicznej
 • Poradni Nefrologicznej
 • Poradni Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
 • Poradni Rehabilitacyjnej
 • Poradni Urologicznej
 • Poradni Preluksacyjnej
 • Poradni Onkologicznej
 • Poradni Pediatrycznej
 • Poradni Hepatologicznej i Chorób Zakaźnych
 • Poradni Dermatologicznej

2. Wyślij email na adres e-mail: poradnia.k@spzoz.proszowice.pl, jeżeli chcesz zarejestrować się do:

 • Poradni Ginekologiczno – Położniczej

3. Wyślij email na adres e-mail: poradnia.pulmo@spzoz.proszowice.pl, jeżeli chcesz zarejestrować się do:

 • Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Poradni Alergologicznej

Rejestracja elektroniczna za pomocą wiadomości email nie obejmuje:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego.

Pacjenci rejestrowani po raz pierwszy do poradni specjalistycznej powinni podać*:

 • nazwę poradni specjalistycznej,
 • imię i nazwisko osoby, którą chcą zarejestrować,
 • pesel,
 • adres zamieszkania,
 • telefon kontaktowy,
 • kod skierowania (4 cyfry) lub skan skierowania lub następujące dane ze skierowania: data wystawienia skierowania, nazwa placówki, która wystawiła skierowanie, imię i nazwisko lekarza wystawiającego skierowanie, rozpoznanie ICD-10, informacja czy skierowanie jest oznaczone klauzulą PILNE (CITO).

BRAK PEŁNEJ INFORMACJI MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ ZAREJESTROWANIE PACJENTA W PORADNI.

*nie dotyczy Poradni dla Kobiet

Pacjenci rejestrowani kolejny raz do poradni specjalistycznej powinni podać następujące dane:

 • nazwę poradni specjalistycznej, imię i nazwisko lekarza prowadzącego
 • imię i nazwisko osoby, którą chcą zarejestrować
 • pesel
 • telefon kontaktowy
 • termin wizyty wyznaczony przez lekarza.

BRAK PEŁNEJ INFORMACJI MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ ZAREJESTROWANIE PACJENTA W PORADNI

 • Czas oczekiwania na email z potwierdzeniem rejestracji może wynosić do 3 dni roboczych.
 • W przypadku zmiany terminu lub rezygnacji z umówionej wizyty należy ją wcześniej odwołać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

PAMIĘTAJ!

W dniu wizyty u lekarza należy zgłosić się do rejestracji w celu dostarczenia skierowania i założenia historii zdrowia i choroby (w przypadku wizyty pierwszorazowej).