USŁUGI   2017
Komleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zepołu Opieki Zdrowotnej  w Proszowicach

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Uwaga!!   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami  znajduje się na stronie  internetowej  -  www.eib.com.pl - zakładka przetargi ogólnodostępne.

 

 

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów
medycznych powstających na terenie SP ZOZ w Proszowicach 

Oznaczenie sprawy: 25/ZP/2016

Ogłoszenie: ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami: siwz opis przedmiotu zamówienia projekt umowy

Uwaga !!  Zmiana terminu składania ofert na dzień 06.12.2016 r.

Pytania: formularz ofertowy nowy pytania ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25

informacja z otwarcia informacja z otwarcia 25

 wybór oferty

 

Świadczenie usług żywienia pacjentów SP ZOZ w Proszowicach

Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2016

Termin składania ofert: 29 listopada godz. 11:30

Ogłoszenie:ogłoszenie

SIWZ:siwz

Opis przedmiotu zamówienia:opis

JEDZJEDZ

Projekt umowy:Projekt umowy

 Odwołanie

 Uwzględnienie odwołania, zmiana treści SIWZ

 Pytania

Załącznik do pytań

 Pytania 2

 Załacznik do pytań

Informacja z otwarcia

Wynik: wynik

 

Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2016

Przetarg nieograniczony

Świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu segregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Termin składania ofert: 04.08.2016 r. godz. 11:30

Ogłoszenie: 

ogłoszenie_16_zp_2016.odt

SIWZ: 

siwz_16_zp_2016.odt

Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2016

Przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego stanowiących wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Termin składania ofert: 28.04.2016 r. godz. 11:30

Ogłoszenie: 

ogłoszenie_11_zp_2016.doc

SIWZ: 

siwz_11_zp_2016.odt

Projekt umowy: 

projekt_umowy__11_zp_2016.doc

Wykaz sprzętu: 

wykaz_sprzętu_11_zp_2016.xls

Wynik: 

wynik_11_zp_2016.odt