Usługi 2015 rok/2016 rok

Oznaczenie sprawy: 42/ZP/2015

Przetarg nieograniczony

Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Termin składania ofert: 14.01.2016 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:  ogłoszenie___42_zp_2015.odt  

SIWZ:  siwz_42_zp_2015.odt   ,  siwz_42_zp_2015.pdf  

Projekt umowy:  projekt_umowy_42_zp_2015.doc  

Wykaz sprzętu:  wykaz_sprzętu_42_zp_2015...xls   -  poprawiony

UWAGA !!   Zamawiający w pakiecie 6 poz. 6 uzupełnił ilość przeglądów oraz w pakiecie 34 poz. 23 poprawił omyłkę pisarską .

Pytania:  pytania_42_zp_2015.odt

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia__42_zp_2015.odt

Zmiana treści SIWZ:  zmiana_tresci_siwz_42_zp_2015.odt

Wykaz sprzętu po zmianie:  wykaz_sprzętu_42_zp_2015_2.xls

UWAGA!!   Przedłużenie  terminu składania ofert na dzień 21.01.2016 r. godz. 11:30

2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  2_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_42_zp_2015.doc

Pytania 2:  2_pytania_42_zp_2015.odt

3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 3_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_42_zp_2015.odt

Zmiana treści SIWZ 2:  zmiana_nr_2_tresci_siwz_42_zp_2015..odt

Ostateczny wykaz sprzętu:  wykaz_sprzętu_42_zp_2015_3.xls

Wynik:  wynik_42_zp_2015.odt

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Ogłoszenie:  ogłoszenie_-_ubezpieczenie_oc.pdf

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Waruków Zamówienia:

www.cyrul.pl

Wynik: zawiadomienie_o_wyborze_oferty_ubepieczenie.pdf

Oznaczenie sprawy:40/ZP/2014

Świadczenie kompleksowych usług polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych.

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert : 30 grudnia 2014 r. godz. 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie_40_zp_2014.htm

SIWZ z załącznikami: siwz_1_40_zp_2014.pdf

Wynik:  wynik_40_zp_2014.pdf

Oznaczenie sprawy: 23/ZP2014

Świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu segregowanych oraz niesegregowanych odpadów komunalnych

Termin składania ofert: 01.08.2014r., godz.: 11:30

SIWZ: siwz_-_23(14).odt   siwz_-_23(14).pdf

Ogłoszenie:  ogłoszenie_23_zp_2014.pdf

Wyjaśnienie do SIWZ:   wyjaśnienie23.odt

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:   ogłoszenie_o_zmienie_ogloszenia_23_zp_2014.pdf

Pytania:  pytania_23_zp_2014.pdf

Wynik:  wynik_23_zp_2014.odt

Zamówienie  poniżej 30 000 EURO

WYKONANIE PRAC REMONTOWO - MALARSKICH w pomieszczeniach SPZOZ w Proszowicach

Zaproszenie do składania ofert :  zaproszenie_06_2014.pdf

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_przedmiotu_zamówienia_06_2014.pdf

Projekt Umowy :  projekt_umowy_-_remont_06_2014.pdf

Usługi ubezpieczenia SP ZOZ w Proszowicach

Ogłoszenie:  ogłoszenie_o_zamówieniu-ubezpieczenie.pdf

Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2014

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem.

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert : 06.03.2014 r.

Ogłoszenie: ogłoszenie_02_zp_2014.pdf

SIWZ: siwz__02_zp_2014.pdf

Przedmiot zamówienia: opis_przedmiotu__02_zp_2014.pdf

Projekt umowy: projekt_umowy__02_zp_2014.pdf

Pytania:  pytania_2_zp_2014.pdf