ROBOTY BUDOWLANE 2017

 

Modernizacja i remont trzech sal łóżkowych w celu utworzenia czterostanowiskowej sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Oddziale Pulmonologii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach wg projektu.

w celu realizacji Projektu Modernizacja i Przebudowa Oddziału Pulmonologii i Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc (przyszpitalnej) Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o działaniu subregionalnym - spr


Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:32/ZP/2017

Termin składania ofert : 05.01.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2a

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

 Dokumentacja projektowa

 Załącznik A

c.d. Ząłacznik A

 c.d. Załącznik A

 c.d. Załącznik A

 c.d. Załącznik A

STWiOR

c.d.Załącznik A

c.d. Załącznik A

Zawiadomienie o wyborze oferty 

 

Modernizacja i remont trzech sal łóżkowych w celu utworzenia czterostanowiskowej sali nieiwazyjnej wentylacji mechanicznej  w Oddziale Pulmonologii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach wg projektu.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:29/ZP/2017

Termin składania ofert :08.12.2017 r. godz. 13:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2a do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik A Dokumentacja projektowa

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

STWiOR

c.d. Załącznik A

c.d.Załącznik A

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Unieważnienie (13.12.2017 r.)

 

 

 

Adaptacja i remont Izby Przyjęć i Poradni Chirurgii Ogólnej w SP ZOZ w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:26/ZP/2017

Termin składania ofert : 24.11.2017 r.  godz. 11:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik 2a

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

 Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

STWiOR

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

 Załącznik A

 Informacja z otwarcia i zestawienie złożonych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Remont trzech sal łóżkowych w celu utworzenia czterostanowiskowej sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Oddziale Pulmonologii SP ZOZ w Proszowicach wg projektu

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 25/ZP/2017

Termin składania ofert : 22.11.2017 r. godz. 11:00 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 "OFERTA"

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2 a

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Dokumentacja projektowa

Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik Nr A

c.d. Załącznik Nr A

c.d. Załącznik Nr A

c.d.Załącznik Nr A

 sprostowanie SIWZ

 Załącznik 2a

 Postępowanie zostało unieważnione - art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty.

 Unieważnienie postępowania

 

 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczeń IV piętra szpitala po dawnym bloku operacyjnym na cele Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ Proszowice oraz wykonanie robót remontowych i instalacyjnych

w celu realizacji Projektu : Modernizacja pomieszczeń po „starym” bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr

 

Przetarg nieograniczony

 Oznaczenie sprawy:10/ZP/2017

Termin składania ofert: 16.05.2017 r. godz. 11:00

Ogłoszenie

SIWZ

PFU

Załącznik do PFU

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik 2a

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5a

Załącznik Nr 5b

Wzór umowy

Pytania

Pytania 2

Pytania 3

Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczeń IV piętra szpitala po dawnym bloku operacyjnym na cele Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZOZ Proszowice oraz wykonanie robót remontowych i instalacyjnych

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2017

Termin składania ofert : 17.03.2017 r. godz. 11:00

Ogłoszenie

 SIWZ

 Załącznik 1

 Załącznik 2

 Załącznik 2a

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5a

Załącznik 5b

PFU

Załącznik do PFU

Wzór umowy

Uwaga !!!    Zmiana (przedłuzenie ) terminu składania ofert  do dnia 21.03.2017 r. godz. 11:00

Pytanie

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Zmiana SIWZ

Załącznik 4 do SIWZ

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty

W postępowaniu - oznaczenie sprawy:05/ZP/2017  nie zawarto umowy.