JAK ZAPISAĆ SIĘ DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ?

Telefonicznie pod nr 12 386 52 31
od 10:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku

Drogą elektroniczną (z wyjątkiem Poradni Zdrowia Psychicznego)

czytaj: Zasady Rejestracji Elektronicznej

Osobiście od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku w głównym budynku,
na parterze


Zgłaszając się do rejestracji do poradni specjalistycznej, pacjent powinien przedstawić:
– oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń
– ważne skierowanie.
Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań  diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej. Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia!
Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia specjalistycznego, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący pacjenta (powinno zostać wydane pacjentowi wraz wypisem ze szpitala lub dołączone do karty
informacyjnej).
Należy pamiętać, że na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie!


Skierowanie nie jest potrzebne do lekarzy specjalistów:
ginekologa i położnika oraz do psychiatry.

 

PACJENCI, KTÓRZY NIE MUSZĄ PRZEDSTAWIAĆ SKIEROWANIA:

 1. inwalidzi wojenni i wojskowi,
 2. osoby represjonowane,
 3. kombatanci,
 4. świadczeniobiorcy (pacjenci) do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (uprawnienia z ustawy „Za życiem”);
 5. świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie:
  – o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  – o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 6. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz
 7. osoby deportowane do pracy przymusowej;
 8. niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 9. chorzy na gruźlicę,
 10. zakażeni wirusem HIV,
 11. w zakresie badań dawców narządów,
 12. uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego (oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną)
 13. uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych
  w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

KTO MOŻE WYSTAWIĆ SKIEROWANIE?

 • Skierowanie wystawia:
  na badania diagnostyczne, świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenie uzdrowiskowe, rehabilitację leczniczą, opiekę długoterminową – lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ;

  Jeżeli pacjent objęty opieką specjalisty wymaga wykonania niezbędnych, dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza
  specjalisty, do którego pacjent ma prawo zgłosić się bez skierowania.
  Lekarz POZ, kierujący pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

WAŻNOŚĆ SKIEROWANIA

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.
Wyjątkami są:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które jest ważne 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia,
 • skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną, traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

ZASADY REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ

1. Wyślij email na adres e-mail: rejestracja@spzoz.proszowice.pl, jeżeli chcesz zarejestrować się do:

 • Poradni Kardiologicznej
 • Poradni Diabetologicznej
 • Poradni Neurologicznej
 • Poradni Laryngologicznej
 • Poradni Chirurgicznej
 • Poradni Chirurgii Dzieci
 • Poradni Okulistycznej
 • Poradni Reumatologicznej
 • Poradni Nefrologicznej
 • Poradni Ortopedycznej
 • Poradni Rehabilitacyjnej
 • Poradni Urologicznej
 • Poradni Preluksacyjnej

2. Wyślij email na adres e-mail: poradnia.k@spzoz.proszowice.pl, jeżeli chcesz zarejestrować się do:

 • Poradni dla Kobiet 

3. Wyślij email na adres e-mail: poradnia.pulmo@spzoz.proszowice.pl, jeżeli chcesz zarejestrować się do:

 • Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

Rejestracja elektroniczna za pomocą wiadomości email nie obejmuje:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego.

Pacjenci rejestrowani po raz pierwszy do poradni specjalistycznej powinni podać*:

 • nazwę poradni specjalistycznej,
 • imię i nazwisko osoby, którą chcą zarejestrować,
 • pesel,
 • adres zamieszkania,
 • telefon kontaktowy,
 • kod skierowania (4 cyfry) lub skan skierowania lub następujące dane ze skierowania: data wystawienia skierowania, nazwa placówki, która wystawiła skierowanie, imię i nazwisko lekarza wystawiającego skierowanie, rozpoznanie ICD-10, informacja czy skierowanie jest oznaczone klauzulą PILNE (CITO).

BRAK PEŁNEJ INFORMACJI MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ ZAREJESTROWANIE PACJENTA W PORADNI.

*nie dotyczy Poradni dla Kobiet

Pacjenci rejestrowani kolejny raz do poradni specjalistycznej powinni podać następujące dane:

 • nazwę poradni specjalistycznej, imię i nazwisko lekarza prowadzącego
 • imię i nazwisko osoby, którą chcą zarejestrować
 • pesel
 • telefon kontaktowy
 • termin wizyty wyznaczony przez lekarza.

BRAK PEŁNEJ INFORMACJI MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ ZAREJESTROWANIE PACJENTA W PORADNI

 • Czas oczekiwania na email z potwierdzeniem rejestracji może wynosić do 3 dni roboczych.
 • W przypadku zmiany terminu lub rezygnacji z umówionej wizyty należy ją wcześniej odwołać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

PAMIĘTAJ!

W dniu wizyty u lekarza należy zgłosić się do rejestracji w celu dostarczenia skierowania i założenia historii zdrowia i choroby (w przypadku wizyty pierwszorazowej).