W związku z zatwierdzeniem Aktualizacji Programu Naprawczego szpitala przez Radę Powiatu Proszowickiego oraz procedowaniem kredytu na spłatę zaległych zobowiązań, Dyrekcja SP ZOZ
w Proszowicach zwraca się do wierzycieli Szpitala z uprzejmą prośbą o czasowe nie wszczynanie postępowań egzekucyjnych.

Władze jednostki podejmują starania, by jak najszybciej zaspokoić wszystkich kontrahentów. Celem umożliwienia dobrowolnego uregulowania przez Szpital dłużnych kwot, apeluję o przemyślenie możliwości zawarcia ugody wraz z ewentualnym zrzeczeniem się odsetek i innych należności związanych z opóźnieniem w spłacie zobowiązań.

Wszelkie ugodowe propozycje z Państwa strony przyśpieszą odzyskanie zaległych należności
i przyczynią się do polepszenia sytuacji finansowej SP ZOZ w Proszowicach.


                                                                              Dyrekcja SP ZOZ w Proszowicach