Przekazujemy informację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, iż dla Pacjentów istnieje możliwość dofinansowania w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osobom korzystającym z refundacji NFZ do przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych (tj. pieluchomajtki, cewniki, balkoniki, kule, laski, wózki itp.). Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach adres strony internetowej http://www.pcpr.proszowice.pl/ .

Przypominamy, że adresatami pomocy są Osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej, których przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym oraz 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.