Roboty budowlane 2024

Wykonanie robót budowlanych pn. „Prace dostosowawcze III piętra budynku głównego SPZOZ w Proszowicach na potrzeby Oddziału Pulmonologii”
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2024
Termin składania ofert 09.02.2024 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 01_ZP_2024
SWZ 01_ZP_2024
Załącznik Nr 1 do SWZ 01_ZP_2024
Załącznik Nr 2 do SWZ – 01_ZP_2024 OPZ
KONCEPCJA III PIĘTRO
PRZEDMIAR – DOSTOSOWANIE III PIĘTRA
STWiOR dostępna na Platformie e-Zamówienia
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 01_ZP_2024
Załącznik Nr 3c do SWZ 01_ZP_2024
Załącznik Nr 4 wykaz robót 01_ZP_2024
Załącznik Nr 5 wykaz osób 01_ZP_2024
Załącznik Nr 6 do SWZ 01_ZP_2024
Załącznik Nr 7 oświadczenie 01_ZP_2024
Informacja o kwocie 01_ZP_2024
Zawiadomienie o wyborze 01_ZP_2024
Sprostowanie – Zawiadomienie o wyborze 01_ZP_2024

Dostosowanie budynku głównego Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi – etap II.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2023
Termin składania ofert 22.06.2023 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 10_ZP_2023
SWZ 10_ZP_2023 p.poż.
Załącznik Nr 1 do SWZ 10_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 10_ZP_2023:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PB-ppoż
ppoż-przedmiar.pdf
ppoż-STWiORB
PW-ppoż
ZNI-ppoż
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 10_ZP_2023
Załącznik Nr 3c do SWZ 10_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 10_ZP_2023
Załącznik Nr 5 do SWZ 10_ZP_2023
Załącznik Nr 6 do SWZ 10_ZP_2023
Załącznik Nr 7 do SWZ 10_ZP_2023
Informacja o kwocie 10_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 10_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze 10_ZP_2023

Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku bloku operacyjnego oraz usunięcie awarii na rurociągu kondensatu na zewnątrz budynku na terenie SP ZOZ w Proszowicach.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2023
Termin składania ofert 01.03.2023 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ 02_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do SWZ 02_ZP_2023
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2a
Załącznik Nr 2b
Załącznik Nr 2c
Załącznik Nr 2d
Załącznik Nr 2e
Specyfikacja Techniczna
Przedmiar_robot
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 02_ZP_2023
Załącznik Nr 3c do SWZ 02_ZP_2023
Załącznik Nr 4 wykaz robót 02_ZP_2023
Załącznik Nr 5 wykaz osób 02_ZP_2023
Załącznik Nr 6 projekt umowy do SWZ 02_ZP_2023
Załącznik Nr 7 oświadczenie 02_ZP_2023
Pytania 02_ZP_2023
Informacja o kwocie 02_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 02_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze 02_ZP_2023

Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym ? spr
Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2021
Termin składania ofert 31.03.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie 02_ZP_2021
SWZ 02_ZP_2021
Załącznik Nr 1  02_ZP_2021
Załącznik 1a do SWZ – uproszczone zestawienie kosztów – tabela
Załącznik 1a do SWZ – uproszczone zestawienie kosztów – tabela
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I STWiOR – Załącznik Nr 2 do SWZ
2016 ARCHITEKTURA PROJEKT
2016 architektura_projekt-proszowice modernizacja
2016 elektryczny projekt -proszowice modernizacja
2016 sanitarne projekt-proszowice modernizacja
2019 aneks architektura opis
2019 architektura aneks-proszowice modernizacja
2019 CO_woda_hydr_aneks-proszowice modernizacja
2019 it projekt-proszowice modernizacja
2019 wentylacja_mech_aneks-proszowice modernizacja
2020 architektura aneks
Adaptacja Oddziału Chirurgii 2021
Adaptacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 2021
SPZOZ KOMPLET 02.2021 przedmiar
strefy poż_schematy-proszowice modernizacja
STWiOR-wszystkie branze 2021
Załącznik 3a i 3b  02_ZP_2021

Załącznik Nr 4 (wykaz robót)  02_ZP_2021
Załącznik Nr 5 (wykaz osób) 02_ZP_2021
Załącznik Nr 6 do SWZ – Projekt umowy_02_ZP_2021
Szczegóły Postępowania – miniPortal
Pytania 02_ZP_2021 
Szpital Proszowice Gazy Medyczne
Pytania 02_ZP_2021
Załączniki do odpowiedzi 2
Dziecięcy  ściany do grafik wielkogabarytowych
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert : 08.04.2021 r. godz. 11:30,  otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 02_ZP_2021 __3
rys9i10do IT
Centrale dobor
Projekt umowy po zmianach _02_ZP_2021 (30.03.2021r.)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert : 12.04.2021 r. godz. 11:30,  otwarcie ofert godz. 12:00
SWZ 02_ZP_2021 po zmianie
Pytania 02_ZP_2021 
Pytania 02_ZP_2021
Pytania 02_ZP_2021
Informacja 02_ZP_2021
Sprostowanie-Pytanie 59 02_ZP_2021
Informacja o kwocie 02_ZP_2021
Zestawienie złożonych ofert 02_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 02_ZP_2021

?Dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach?
w ramach projektu pn. ?Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)? w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E ? administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E ? usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 30/ZP/2020
Termin składania ofert 04.11.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie_30_ZP_2020
SIWZ 30_ZP_2020
Załącznik nr 1_ 30_ZP_2020
Załącznik nr 2 do SIWZ 30_ZP_2020
Przedmiar 30_ZP_2020

Załącznik nr 3 i 3A 30_ZP_2020
Załącznik nr 4_ 30_ZP_2020
Załącznik nr 5_ 30_ZP_2020
Załącznik nr 6_ 30_ZP_2020
Załącznik nr 7_ 30_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 30_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze 30_ZP_2020

?Dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach?
w ramach projektu pn. ?Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)? w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E ? administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E ? usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2020
Termin składania ofert 29.09.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie 24_ZP_2020
SIWZ 24_ZP_2020
Załącznik nr 1_ 24_ZP_2020
Załącznik nr 2 do SIWZ 24_ZP_2020
Przedmiar
Załącznik nr 3 i 3A 24_ZP_2020
Załącznik nr 4_ 24_ZP_2020
Załącznik nr 5_ 24_ZP_2020
Załącznik nr 6_ 24_ZP_2020
Załącznik nr 7_ 24_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 24_ZP_2020
Unieważnienie postępowania 24_ZP_2020

?Dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach?
w ramach projektu pn. ?Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)? w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E ? administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E ? usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2020
Termin składania ofert 25.08.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 21_ZP_2020
SIWZ 21_ZP_2020
Załącznik nr 1_ 21_ZP_2020
Załącznik nr 2 do SIWZ 21_ZP_2020
Załącznik nr 3 i 3A21_ZP_2020
Załącznik nr 4_ 21_ZP_2020
Załącznik nr 5_ 21_ZP_2020
Załącznik nr 6_ 21_ZP_2020
Załącznik nr 7_ 21_ZP_2020

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert : 01.09.2020 r. godz. 11:30,  otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia 21_ZP_2020
Pytania 21_ZP_2020
Informacja z otwarcia 21_ZP_2020
Unieważnienie postępowania 21_ZP_2020

Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2020

Termin składania ofert: 03.04.2020 r. godz. 11:00, otwarcie ofert godz. 11:15

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd.Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2 
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
cd. Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2 – przedmiar 
Załącznik Nr 3 i 3a do SIWZ 
Załącznik 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert: 15.04.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

ogłoszenie o zmianie
pytania
Pytania
Załącznik do pytań
Pytania

Uwaga!   Zmiana terminu składania ofert: 29.04.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert 14:00

ogłoszenie o zmianie 2

Uwaga!   Zmiana terminu składania ofert: 06:05.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert 14:00

ogłoszenie o zmianie 3

Uwaga!    Zmiana terminu składania ofert: 11.05.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert 14:00

ogłoszenie 4
Pytania 
unieważnienie postępowania 09_ZP_2020 str