FUNDUSZE STRUKTURALNE 2022

Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych wraz z Partnerami realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”.

 

W dniu 24 kwietnia 2022 r. została podpisana z Województwem Małopolskim umowa o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie).

 

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 poprzez m.in. zakup sprzętu i wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania COVID-19 oraz niwelowania ujemnych następstw tej choroby na terenie Małopolski.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w związku z realizacją projektu otrzyma dofinansowanie na zakup następujących składników sprzętu i aparatury medycznej:

 

Aparaty USG – 4 szt.

Sterylizator – 1 szt.

Myjnia dezynfekcyjna – 1 szt.

Aparat RTG – 1 szt.

Diatermia – 1 szt.

Kardiomonitory – 2 szt.

Lampa bakteriobójcza – 1 szt.

Tomograf komputerowy – 1 szt.

Łóżka szpitalne – 94 szt.

Szafki przyłóżkowe – 94 szt.

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%)  – 2 936 254,41 zł

Wkład własny SP ZOZ w Proszowicach (15%) – 518 162,54 zł

Całkowite koszty kwalifikowane zadania realizowanego przez SP ZOZ w Proszowicach

–  3 454 416,95 zł

FUNDUSZE STRUKTURALNE 2020

Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych wraz z Partnerami realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie)

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 580 000,00 PLN na zakup bramek dezynfekcyjnych (2 szt.) oraz sprzętu medycznego w tym echokardiografu, kolumny endoskopowej, respiratora, aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii domowej (2 szt.), kardiomonitorów przenośnych ( 3 szt.), pomp infuzyjnych (6 szt.).


Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych wraz z Partnerami realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W ramach walki z pandemią koronawirusa w województwie małopolskim, Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.

Dofinansowanie ze środków UE: 96 952 147,50 PLN

 • dofinansowanie ze środków europejskich: 1 111 915.77 zł,
 • dofinansowanie se środków Budżetu Państwa: 166 787,37 zł.


Dodatkowa kwota środków europejskich, przeznaczona na realizację działań przeciwko COVID-19 pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa i profesjonalnej opieki mieszkańcom regionu, poprzez:

 • zakup sprzętu/wyposażenia niezbędnego do walki z COVID -19,
  – aparat do znieczulania
  – Przyłóżkowy Aparat RTG
  – Respirator
  – Koncentratory tlenu
  – Kardiomonitory
  – Aparat EKG
  – drobny sprzęt medyczny
  – zakup środków ochrony indywidualnej
 • zakup karetki pogotowia wraz z wyposażeniem
Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

DANE PODSTAWOWE

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Nazwa projektu: Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Wartość projektu: 8 184 645,75 zł

Dofinansowanie: 4 875 000 zł

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020:

 •   12 oś priorytetowa „Infrastruktura społeczna”,
 •   działanie 12.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia,
 •   poddziałanie 12.1.3. „Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR”.

CELE PROJEKTU:

Zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych w regionie, zapewnienie bezpieczeństwa w sferze zdrowotnej poprzez zwiększenie spójności społecznej subregionów, zmniejszenie nierówności w dostępie do usług zdrowotnych, wzrost poziomu bezpieczeństwa wykonywanych procedur medycznych.

OPIS PROJEKTU I PLANOWANE EFEKTY:

Przedmiotem projektu jest modernizacja, przebudowa i doposażenie oddziałów budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w celu zapewnienia pacjentom oferty na najwyższym poziomie, a personelowi – godnych warunków pracy. W ramach projektu zmodernizowane zostaną podstawowe dla działalności medycznej oddziały:

1. Oddział Chirurgii Ogólnej i Anestezjologii – łączna powierzchnia użytkowa zmodernizowanego oddziału wyniesie 902,81m2;

2. Oddział Ginekologiczno-Położniczy – łączna powierzchnia użytkowa zmodernizowanego oddziału wyniesie 876,44m2;

3. Oddział Chorób Wewnętrznych – łącza pow. użytkowa zmodernizowanego oddziału wyniesie 940,33m2;

4. Oddział Dziecięcy – łączna powierzchnia użytkowa zmodernizowanego oddziału wyniesie 515,35m2.

W ramach robót budowlanych przewidziano:

 • demontaże stolarki wewnętrznej i stałych elementów wyposażenia;
 • prace rozbiórkowe ścian, posadzek;
 • wykonanie przebić i nadproży;
 • wykonanie ścian działowych murowych;
 • wykonanie ścian działowych w systemie GK;
 • wykonanie sufitów podwieszanych w korytarzach;
 • uzupełnienie tynków;
 • prace szpachlarsko malarskie;
 • prace posadzkarskie;
 • montaż wykładzin podłogowych i ściennych;
 • montaż stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej w tym spełniające wymaganą odporność ogniową;
 • montaż stałych elementów wyposażenia (parapety, rolety, odbojnice itp.);
 • wydzielenie pożarowe pomieszczenia maszynowni na strychu.

W projekcie przewidziano również zakup 120 łóżek szpitalnych: ogólno-szpitalnych, ortopedycznych, rehabilitacyjnych oraz 132 szafek przyłóżkowych. Wszystkie opisane wyżej prace i zakupy pozwolą na podniesienie standardu jakościowego oferty SPZOZ w Proszowicach i służyć będą całej społeczności powiatu proszowickiego. Szacuje się, że w ciągu roku z modernizowanych powierzchni i sprzętu korzystać będzie 5600 osób.


Małopolski System Informacji Medycznej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach realizuje umowę o partnerstwie z Województwem Małopolskim na rzecz wspólnie realizowanego projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania:

 • Całkowity koszt projektu: 3 324 000,00 zł
 • Dofinansowanie ze środków UE (85%): 2 825 400,00 zł
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa (5%): 166 200.00 zł
 • Wkład własny (10%): 332 400,00 zł

W ramach projektu planowane są:

 • Wyposażenie Placówki w sprzęt potrzebny do wytwarzania, przechowywania, przesyłania dokumentacji medycznej oraz komunikacji z Platformą Regionalną,
 • Wyposażenie Placówki w Oprogramowanie służące do wytwarzania, edycji i przesyłania dokumentacji medycznej pomiędzy Podmiotami leczniczymi,
 • Pełna integracja Placówki z Platformą Regionalną celem wymiany informacji medycznych w całym regionie