Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości
w kwocie: 150 000,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla oddziału pulmonologii:
– bronchofiberoskop za kwotę: 143 777,46 zł.
– aparat EKG za kwotę:6 698,88 zł.


Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, dotacja celowa na 2020 rok w ramach działania budżetu zadaniowego:
Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych w wysokości 50 500 zł + środki własne w wysokości 2 680 zł; koszt całości inwestycji ? 53 180 zł.

Rozbudowa istniejącej instalacji zaopatrzenia pacjentów w tlen (dostawienie drugiego zbiornika na tlen ciekły + wymiana parownicy w zbiorniku istniejącym)

Budowa nowego fundamentu pod zbiornik z ciekłym tlenem medycznym dla zabezpieczenia ilości tlenu w sytuacji jego zwiększonego zużycia, pojemność nowego zbiornika: 3 t.

W zakres zadania wchodziło zorganizowanie wszystkich niezbędnych prac architektoniczno-budowlanych związanych w/w przedsięwzięciem (zlecenie sporządzenia mapy do celów projektowych, wykonanie pełnego projektu fundamentu, zatrudnienie kierownika budowy, prace budowlane przy wykonaniu fundamentu, inwentaryzacja geodezyjna do zgłoszenia) oraz montaż samego zbiornika.

 


Dofinansowanie ze środków Wojewody Małopolskiego
w wysokości 66 960,00zł


Środki zostały przeznaczone na zakup: Respiratora