Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.spzoz.proszowice.pl


Proszowice: Dostawa produktów leczniczych.
Numer ogłoszenia: 13349 - 2015; data zamieszczenia: 30.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel. 012 3865105, faks 012 3865258.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów leczniczych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych do programu lekowego WZW, zgodnie z opisem . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety od I do III. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi pakiet. Oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Oferta równoważna to oferta złożona na produkt leczniczy o tym samym składzie chemicznym, w postaci, dawce, wielkości opakowania wskazanym przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanych przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi (odpowiedni dokument) - dotyczy produktów leczniczych: - kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) lub inny dokument w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i odurzające odpowiednio wymagane zezwolenie; - kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) lub inny dokument na wytwarzanie produktów leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcą; - zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego zawierające uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub inny dokument w zakresie obrotu produktami leczniczymi - w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana treści umowy będzie dopuszczalna jeśli: a) pojawi się konieczność dostosowania treści umowy do powszechnie obowiązujących przepisów prawa; b) w ciągu okresu obowiązywania umowy Odbiorca nie dokonał zakupów o wartości przedmiotu umowy wówczas strony mogą postanowić o przedłużeniu terminu obowiązywania umowy nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy; c) pojawi się nieprzewidywana konieczność podjęcia działań wyjątkowych, zmierzających do ratowania życia i zdrowia pacjentów Odbiorcy. d) w przypadku wycofania z obrotu jakiegokolwiek produktu leczniczego - § 2 pkt 13 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.proszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice Dział Zamówień Publicznych Cena SIWZ 10 zł + VAT.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2015 godzina 11:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice SEKRETARIAT Dyrekcji, Budynek główny, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa produktów leczniczych do Programu lekowego WZW.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa produktów leczniczych do Programu lekowego WZW.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa produktów leczniczych do Programu lekowego WZW..