Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.spzoz.proszowice.pl


Proszowice: Dostawa pożywek mikrobiologicznych, odczynników, testów diagnostycznych i różnicujących oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
Numer ogłoszenia: 34339 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel. 012 3865105, faks 012 3865258.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pożywek mikrobiologicznych, odczynników, testów diagnostycznych i różnicujących oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pożywek mikrobiologicznych, odczynników, testów diagnostycznych i różnicujących oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w 27 częściach. Pakiet od 1 do 27. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi pakiet. Oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.25-7, 33.12.41.30-5, 33.69.65.00-0, 33.69.81.00-8, 33.79.30.00-5, 33.14.16.15-4, 38.43.70.00-7, 33.14.15.80-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 27.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zmiana umowy będzie jednak dopuszczalna jeśli pojawi się konieczność dostosowania jej treści do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 3. Zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie zastąpienia określonych w załączniku numer _____ Odczynników analogicznymi, o podobnych właściwościach i w cenie nie wyższej od dotychczasowych, o ile będzie to korzystne dla Odbiorcy. 4. Dopuszczalna jest zmiana treści Umowy w zakresie wysokości Wynagrodzenia w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Dostawcę. W takim wypadku Wynagrodzenie może być odpowiednio zmienione na wniosek Dostawcy z uwzględnieniem rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonywania Umowy przez Dostawcę i wyłącznie o wartość wzrostu kosztów z powodu zmiany ww. przepisów prawa. Dostawca zobowiązany jest wykazać Odbiorcy faktyczny wzrost kosztu realizacji Umowy oraz zaproponowaną stawkę Wynagrodzenia uwzględniającą wzrost kosztu realizacji Umowy, z powodu zmiany ww. przepisów prawa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.proszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice Dział Zamówień Publicznych Cena 15,00 zł +VAT.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2015 godzina 11:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice SEKRETARIAT Dyrekcji, Budynek główny, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa zestawów diagnostycznych.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wyrobów diagnostycznych.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa wyrobów diagnostycznych.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa wyrobów diagnostycznych.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa wyrobów diagnostycznych.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa zestawów diagnostycznych.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa zestawów diagnostycznych.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawa zestawów diagnostycznych.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Dostawa odczynników laboratoryjnych.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Dostawa wyrobów diagnostycznych.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Dostawa kultur mikrobiologicznych.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Dostawa pojemników na mocz i akcesoriów laboratoryjnych.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Dostawa odczynników laboratoryjnych.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Dostawa odczynników laboratoryjnych.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Dostawa odczynników laboratoryjnych.


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych.


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Dostawa zestawów diagnostycznych.


CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Dostawa zestawów diagnostycznych.


CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Dostawa krwi zwierzęcej.


CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Dostawa zestawów diagnostycznych.


CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Dostawa kultur mikrobiologicznych.


CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Dostawa zestawów diagnostycznych.


CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Dostawa zestawów diagnostycznych.


CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Dostawa wyrobów diagnostycznych.