Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.spzoz.proszowice.pl


Proszowice: Dostawa implantów do zabiegów urazowych.
Numer ogłoszenia: 6177 - 2015; data zamieszczenia: 15.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel. 012 3865105, faks 012 3865258.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa implantów do zabiegów urazowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów do zabiegów urazowych . Pakiet od I do IV. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania każdorazowo do Zamawiającego odpowiedniego instrumentarium niezbędnego do przeprowadzenia zabiegu na koszt Wykonawcy. Instrumentarium należy dostarczyć do Zamawiającego w przeciągu 48 godzin od daty wysłania informacji o planowanym zabiegu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 2 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w zakresie dostaw implantów, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (min. 2 dostawy) wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (min.2 dowody). 3. Dowodami, o których mowa w pkt 2. (powyżej) są poświadczenia, z tym że, w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 4. Oświadczenie o podwykonawcach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy będzie dopuszczalna jeśli: 1.pojawi się konieczność dostosowania treści umowy do powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 2.w ciągu okresu obowiązywania niniejszej umowy Odbiorca nie dokonał zakupów o wartości określonej w umowie, wówczas strony mogą postanowić o przedłużeniu terminu obowiązywania umowy nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy; 3.pojawi się nieprzewidywana konieczność podjęcia działań wyjątkowych, zmierzających do ratowania życia i zdrowia pacjentów Odbiorcy. 4.dopuszczalna jest zmiana treści Umowy w zakresie wysokości Wynagrodzenia w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Dostawcę. W takim wypadku Wynagrodzenie może być odpowiednio zmienione na wniosek Dostawcy z uwzględnieniem rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonywania Umowy przez Dostawcę i wyłącznie o wartość wzrostu kosztów z powodu zmiany ww. przepisów prawa. Dostawca zobowiązany jest wykazać Odbiorcy faktyczny wzrost kosztu realizacji Umowy oraz zaproponowaną stawkę Wynagrodzenia uwzględniającą wzrost kosztu realizacji Umowy, z powodu zmiany ww. przepisów prawa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.proszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32 - 100 Proszowice Dział Zamówień Publicznych Cena - 10,00 zł + VAT..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2015 godzina 11:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Budynek Główny, I piętro, SEKRETARIAT Dyrekcji.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa implantów ortopedycznych..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa implantów ortopedycznych.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa implantów ortopedycznych.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa implantów ortopedycznych..