Proszowice: Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Numer ogłoszenia: 132959 - 2014; data zamieszczenia: 20.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel. 012 3865105, faks 012 3865258.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji głównego budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach zlokalizowanego przy ul. Kopernika 13. Remont budynku obejmuje roboty zewnętrzne: docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachów, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wyburzenie galerii ze schodami. Główny budynek Szpitala składa się z części głównej (średniowysokiej) oraz części niskiej, do których dobudowany został nowy blok operacyjny - połączony przewiązką - nie objęty niniejszym postępowaniem. Zakres robót: 1. prace rozbiórkowe i przygotowawcze; 2. montaż okien i drzwi; 3. renowacja balkonów ; 4. ocieplenie budynku ; 5. odtworzenie muru oporowego przy schodach do piwnicy; 6. elewacje budynku - prace wykończeniowe; 7. izolacja termiczna stropodachów; 8. renowacja pokrycia dachowego oraz montaż obróbek blacharskich; 9. odtworzenie instalacji odgromowej; 10.odtworzenie opasek i ciągów komunikacyjnych; 11. inne prace: - demontaż i ponowny montaż ażurowych daszków nad wejściem do budynku niskiego, - demontaż i ponowny montaż elementów i urządzeń na elewacji ( tablice, wentylatory). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STW i OR), które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 42.21.00.00-2, 45.42.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości 30.000,00 zł ( trzydzieści tysięcy złotych) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w części XIII SIWZ, w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). Wybór formy wniesienia wadium należy do Wykonawcy. 2. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego w PKO BP S.A.II Oddział Kraków nr rachunku: 96 1020 2906 0000 1302 0174 1792 . Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli najpóźniej w terminie jego wniesienia, określonym w ust. 1, zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego na kwotę wadium. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach, ul. Kopernika 13 pok.180 kasa, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 13.00, najpóźniej w terminie określonym w ust. 1. Treść dokumentu gwarancji lub poręczenia powinna zawierać w szczególności klauzulę, z której wynika zapłata kwoty wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 4. Wadium powinno być wniesione na cały okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. c) Dowody dotyczące najważniejszych robót, potwierdzające, że co najmniej 2 roboty zawarte w wykazie, o którym mowa w pkt b) zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami są : poświadczenia, inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. e) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. f) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż: 1.000.000,00 zł ( słownie: jeden milion złotych ). g) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) minimum 1.000.000,00 zł ( jeden milion złotych).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.proszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, Dział Zamówień Publicznych ( SIWZ 20,00 zł + VAT) lub na wniosek Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2014 godzina 11:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice SEKRETARIAT Dyrekcji, Budynek Główny, I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie