4

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 

podaje informację, że Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie S.A. współfinansował ze środków funduszu prewencyjnego w kwocie: 18 000,00 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) zakup łóżka intensywnej opieki medycznej dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii tut. Szpitala.