Przyjęcie do Szpitala

Tryb planowy

W trybie planowym przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem wystawionym przez  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalistę.

Pacjent zgłaszający się do Szpitala w trybie planowym winien posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Wskazane jest posiadanie wyników wcześniej wykonanych, niezbędnych badań diagnostycznych umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

Przyjęcie w trybie planowym należy wcześniej ustalić z Ordynatorem Oddziału lub Zastępcą Ordynatora.

Terminy przyjęć można ustalać od poniedziałku do piątku w godz. od 8,30 do 14,30.

 

Tryb nagły

W trybie nagłym są przyjmowani pacjenci w stanie zagrożenia życia  bez skierowania.

 

Pacjent zgłaszający się do Szpitala winien zabrać ze sobą:

Dowód osobisty, karty informacyjne z wcześniejszego leczenia, wyniki badań.

Środki higieny osobistej, sztućce, kubeczek, wygodne miękkie obuwie, bieliznę osobistą, koszulę lub piżamę, ręcznik.

Pacjent przyjmowany jest w Izbie Przyjęć gdzie jest zakładana historia choroby.

Podczas przyjęcia pacjent będzie poproszony o podanie danych osoby upoważnionej do kontaktu, nr telefonu do osoby wskazanej, podanie danych osoby upoważnionej do udzielania informacji o stanie zdrowia.

W Izbie przyjęć pacjent ma zakładaną na rękę opaskę identyfikacyjną.

Pacjent może zostawić na czas pobytu swoje ubranie w Depozycie Szpitala.

Prosimy pacjentów o pozostawienie w domu przedmiotów wartościowych, za pozostawione w Oddziale pieniądze, przedmioty wartościowe, telefony komórkowe Szpital nie ponosi odpowiedzialności.

 

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością:

 

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 • Uprawnieni żołnierze, pracownicy oraz weterani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami Państwa,
 • Kobiety w ciąży,
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledznie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.  

 

Pobyt w Szpitalu:

 

Pracownik Izby Przyjęć w zależności od stanu zdrowia zgodnie ze skierowaniem zaprowadzi lub zawiezie chorego do Oddziału,

W Oddziale pielęgniarka udzieli choremu wszelkich informacji, przeprowadzi wywiad pielęgniarsko – epidemiologiczny,

Lekarz przeprowadza wywiad, przeprowadza badanie podmiotowe i przedmiotowe, zaproponuje diagnostykę i leczenie,

Należy przebywać w Oddziale w porze  zabiegów i wizyty lekarskiej,

Posiłki są wydawane i spożywane w salkach chorych,

Opuszczenie Oddziału po godz. 20,00 powinno być zgłoszone pielęgniarce dyżurnej,

Pacjent jest odpowiedzialny za przedmioty oddane do jego użytku na czas pobytu w Szpitalu, za szkody powstałe z winy pacjenta, pacjent ponosi pełna odpowiedzialność,

Szpital wyraża zgodę na używanie przez pacjentów telefonów komórkowych oraz korzystania z Internetu z wykorzystaniem wyłącznie prywatnych urządzeń mobilnych.

Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Ordynator Oddziału lub lekarz prowadzący danego pacjenta, bezpośrednio pacjentowi lub osobie wskazanej przez pacjenta.

Szpital nie udziela telefonicznej informacji o stanie zdrowia pacjenta.

 

Odwiedziny chorych:

 

Nie zezwala się na odwiedziny chorych przebywających w salach pooperacyjnych,

Należy ograniczyć odwiedzanie chorych w godzinach dopołudniowych ze względu na wykonywanie badan diagnostycznych, zabiegów,

Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inna przez siebie wskazaną.

 

Wypisy ze  Szpitala:

 

W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,

Na żądanie pacjenta lub jego ustawowego przedstawiciela.

 

Wypisy wydawane są wg ustaleń w poszczególnych Oddziałach w godz. od 13,00 - 15,00

 

Skargi i wnioski można zgłaszać do :

 

 • Bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń (Ordynatora Oddziału, Pielęgniarka Oddziałowa)
 • Dyrekcji Szpitala,
 • NFZ Kraków,
 • Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Przychodnia Specjalistyczna

Pacjenci w przychodni przyjmowania są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

Skierowanie nie jest wymagane w Poradni:

 • Ginekologiczno – położniczej,
 • Zdrowia Psychicznego i Odwykowej.

Jeżeli skierowanie jest wymagane a pacjent nie posiada, wówczas udzielenie świadczenia następuje na koszt pacjenta, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Świadczenia są udzielane pacjentom ubezpieczonym, a także pacjentom którzy nie są ubezpieczeni w NFZ a posiadają prawo do .świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawodawstwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest ważne 1 miesiąc.

Pacjent może się zarejestrować telefonicznie, ale jest zobowiązany w ciągu 2 tygodni dostarczyć skierowanie, jeśli  skierowanie nie zostanie dostarczone pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Pacjenci w przychodni są przyjmowani po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia.

Pacjenci wpisywani są na listę pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia,

Pacjent ze skierowaniem na którym widnieje  dopisek „pilny” oczekuje na udzielenie świadczenia od 14 do 30  dni.

W przypadkach nagłych zachorowań lub pogorszenia stanu zdrowia, świadczenie jest realizowane w dniu zgłoszenia.

Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów w dni powszednie od poniedziałku do soboty według ustalonych harmonogramów.

Szczegółowych informacji o godzinach pracy poradni Pacjent może uzyskać telefonicznie lub osobiście. Rozkład czasu pracy poszczególnych Poradni wraz z nazwiskiem lekarza i pielęgniarki znajduje się na drzwiach wejściowych do każdej Poradni.

Pacjent przyjmowany w poradni musi posiadać:

 • dokument potwierdzający dane pacjenta, celem weryfikacji uprawnień do korzystaniaze świadczeń,

Jeżeli potwierdzenie do świadczeń w systemie e-WUŚ będzie negatywne, pacjent zostanie poproszony o złożenie oświadczenia o prawie do świadczeń zdrowotnych.

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • wyniki badan będących w posiadaniu pacjenta, związane z chorobą,
 • kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, jeśli pacjent był wcześniej hospitalizowany.

Jeżeli cel leczenia nie zostanie osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych, lekarz specjalista kieruje pacjenta do leczenia szpitalnego.

Pacjent ma prawo wyboru placówki w której będzie leczony.

Skargi i wnioski można zgłaszać do:

 • Bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń (Kierownika Przychodni)
 • Dyrekcji Szpitala
 • NFZ Kraków
 • Rzecznika Praw Pacjenta www.rpp.gov.pl adres do korespondencji kancelaria@rpp.gov.pl

 

Zapraszamy Państwa do korzystania z Naszych usług i dziękujemy za zaufanie.